Föreningen

Föreningen Starfighters jobbar för att främja spelandet av Fantasy Flight Games X-Wing Miniatures Game i Uppsalaområdet. Föreningen är öppen för alla. Så är du intresserad av att prova spelet, hitta nya motståndare eller bara snacka om det så är du varmt välkommen att vara med. Vi har alla olika nivåer av spelare och alla olika nivåer av spelare är välkomna.

Rabatter

 • Föreningen Starfighters medlemmar har 20% rabatt på produkter för X-Wing Miniatures Game, Star Wars Armada och Imperial Assault på Prisfyndet i Uppsala vid förbeställning mot uppvisande av giltigt medlemskort.

Bli medlem i Starfighters
Vill du gå med i föreningen behöver du bara fylla i registreringsformuläret.
Medlemsavgiften är 100 kr per år och betalas in via swish eller kort i samband med registrering.

STADGAR
§1Föreningens namn
Föreningens namn är Starfighters

§2 Föreningen har sitt säte i Uppsala.

§3 Föreningsform
Föreningen är en ideell förening. Föreningen är ansluten till Sverok.

§4 Syfte
Föreningens syfte är främst att främja spelande av Fantasy Flight Games X-Wing Miniatures Game i Uppsalaområdet.

§5 Oberoende
Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

§6 Verksamhetsår
Verksamhetsåret är 1 januari till 31 december.

§7 Medlemmar
Som medlem antas intresserad som godkänner dessa stadgar och aktivt tar ställning för ett medlemskap genom att årligen betala föreningens medlemsavgift eller, om medlemskapet är gratis, årligen göra en skriftlig anmälan till föreningen. Avgiftens storlek beslutas på årsmötet. Årsmötet kan besluta att det är gratis att vara medlem.

Föreningen Starfighters har en medlemsavgift på 100kr/år

En medlem som allvarligt skadar föreningen kan avstängas av styrelsen. Avstängd medlem måste diskuteras på nästa årsmöte. Antingen så upphävs då avstängningen eller så utesluts medlemmen.

Styrelsen och årsmöte kan upphäva avstängning och uteslutning.

§8 Styrelsen
Styrelsen ansvarar för föreningens medlemslista, bidragsansökningar, medlemsvärvning, beslut som tas på årsmöten och övrig verksamhet.

Föreningens styrelse består av ordförande, kassör och sekreterare. Vid behov kan även vice ordförande och extra ledamöter väljas.

Samma person får inte ha flera poster i styrelsen.

Styrelsen väljs på årsmöte och tillträder direkt efter valet. Valbar är medlem i föreningen.

§9 Revisorer
För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning väljs på årsmöte en eller två revisorer. Valbar är person som inte sitter i styrelsen. Revisor behöver inte vara medlem i föreningen.

§10 Valberedning
För att ta fram förslag på personer till de i stadgarna föreskrivna valen kan årsmötet välja en eller flera valberedare. Valbar är medlem i föreningen.

§11 Ordinarie årsmöte
Ordinarie årsmöte ska hållas senast den 31 mars varje år. Styrelsen beslutar om tid och plats. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas personligen (via brev, mail eller sms) minst två veckor i förväg.

Följande ärenden ska alltid behandlas på ordinarie årsmöte:

 1. Mötets öppnande
 2. Mötets behörighet
 3. Val av mötets ordförande
 4. Val av mötets sekreterare
 5. Val av två personer att justera protokollet
 6. Godkännande av dagordning
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
 8. Ekonomisk berättelse för förra året
 9. Revisorernas berättelse för förra året
 10. Ansvarsfrihet för förra årets styrelse
 11. Motioner
 12. Årets verksamhetsplan
 13. Årets budget och fastställande av medlemsavgift
 14. Val av årets styrelse
 15. Val av årets revisor
 16. Val av årets valberedare
 17. Övriga frågor
 18. Mötets avslutande

§12 Extra årsmöte
Om styrelsen vill, eller revisor eller minst en fjärdedel av föreningens medlemmar kräver det ska styrelsen kalla till extra årsmöte. Vid giltigt krav på extra årsmöte kan den som krävt det sköta kallelsen. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg.

På extra årsmöte kan bara de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas.

§13 Firmateckning
Rätten att skriva avtal i föreningens namn, föreningens firma, tecknas av ordförande och kassör var för sig. Om särskilda skäl föreligger kan annan person utses att teckna föreningens firma.

§14 Rösträtt
Endast fullt betalande närvarande medlem har rösträtt på årsmöte. På styrelsemöten har endast närvarande ur styrelsen rösträtt.

§15 Röstetal
Alla frågor som behandlas på årsmöte eller styrelsemöte avgörs med enkel röstövervikt om inget annat står i stadgarna. Nedlagda röster räknas ej.

Varje person med rösträtt har en röst. Vid lika röstetal får slumpen avgöra.

§16 Stadgeändring
Dessa stadgar kan bara ändras på ordinarie eller extra årsmöte.

För att vara giltig måste ändringen antas med två tredjedelar av antalet röster. Då stadgeändring ska ske måste förslaget delges medlemmarna i kallelsen till mötet. I annat fall måste ändringen antas enhälligt.

Ändring av föreningens stadgar om föreningsform (§3), syfte (§4), stadgeändringar (§16) och upplösning (§17) kräver beslut på ordinarie årsmöte.

§17 Upplösning
Förslag om föreningens upplösning får endast framläggas på årsmöte.

Att upplösning ska behandlas måste framgå av kallelsen.

Föreningen kan inte upplösas så länge minst fem medlemmar vägrar godkänna upplösningen.

Vid upplösning ska föreningens skulder betalas. Därefter ska föreningens tillgångar gå till verksamhet i enlighet med föreningens syfte. Hur detta ska ske beslutas på det sista årsmötet. En ansvarig ska utses för att avsluta föreningens konton, sköta överföring av tillgångar samt avregistrering från förbundet.

Medlemskap

En medlems rättigheter:
Få gå med i föreningen på samma villkor som alla andra
Vara med på årsmötet
Föreslå saker till årsmötet
Rösta på årsmötet
Ställa upp till val av styrelse, revisor eller andra poster
Se föreningens stadgar, protokoll och andra dokument när som helst
Få veta vilka personuppgifter föreningen har om en själv
Möjlighet till kontakt med styrelse, revisor och valberedning
Få information om vad som händer i föreningen

En medlems skyldigheter:
Bekräfta sitt medlemskap en gång om året
Uppdatera sina personuppgifter om de ändras
Betala medlemsavgift om sådan finns
Följa stadgarna och andra föreningsdirektiv

Alla medlemmar ska alltså kallas till årsmöte i god tid innan det är dags, och har rätt att närvara, lägga fram förslag och rösta. Det är den viktigaste punkten när det gäller medlemsinflytande. Självklart kan medlemmar komma med förslag när som helst under året, och ju mer styrelsen frågar vad medlemmarna tycker, desto bättre kommer föreningen att fungera.

Om en person inte har betalat sin medlemsavgift inom en rimlig tid, eller inte har uppdaterat sina personuppgifter och inte går att nå, behöver man inte anse att personen är medlem för det år det gäller.

Om en person bryter mot stadgarna eller aktivt försöker förstöra för föreningen, kan styrelsen stänga av medlemmen och sedan låta årsmötet bestämma om personen ska uteslutas eller om avstängningen ska upphävas. Kom ihåg att den uteslutningshotade personen har rätt att tala för sin sak och rösta om sitt medlemskap.

Om personuppgifter
När man samlar in uppgifter om medlemmarna gäller personuppgiftslagen, som är till för att skydda människors integritet. Det betyder att man måste informera medlemmarna om vad deras personuppgifter kommer att användas till, och förstås inte göra något annat med dem sen. En personuppgift kan vara all sorts information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk och levande person: adress, personnummer, skostorlek, partybilder eller något annat.

Föreningen Starfighters kommer inte utan den enskilde medlemmens tillstånd lämna ut, föra vidare, sälja eller på något annat sätt sprida medlemmarnas personuppgifter.